Stadgar

 Antagna vid årsmöte 2018 03 23

 

Föreningens fullständiga namn är riksföreningen Allas Barnbarn för läsfrämjande  generationsmöten i förskola och förskoleklass.

 

Riksföreningen Allas Barnbarn är en ideell förening med säte i Stockholm.

 

 

1                                 Ändamål

Allas Barnbarn vill

 • främja språkutveckling och läsintresse bland barn i förskola och förskoleklass
 • skapa tillfällen för generationsmöten och kulturmöten i förskola/förskoleklass
 • stödja och skapa förutsättningar för att ta tillvara och vidareutveckla de erfarenheter och kunskaper som har vunnits

2                                 Organisation 

Allas Barnbarns verksamhet grundas på samverkan mellan den lokala gruppen/föreningen och ett nätverk av bibliotek, förskola, pensionärsföreningar och studieförbund/avdelningar.

 

Föreningens verksamhet utövas på två nivåer

 

 • Lokal grupp alt. förening med namnet Allas Barnbarn i X kommun

 

 • Riksförening

 

3                                 Uppgifter

 

Lokal grupp/förening har till uppgift

 

 • Att genom studiecirklar förbereda för generationsmöten och läsverksamhet i förskola/förskoleklass
 • att stödja och vidareutveckla fungerande nätverk på lokal nivå
 • att rekrytera äldre och pensionärer till verksamheten
 • att alltid ha ett barnperspektiv i verksamheten - kvalitet och trygghet är viktiga nyckelord

 

 

Riksföreningens  styrelse har till uppgift

 

 • Att vara ett rådgivande och samordnande organ i frågor som berör verksamheten
 • att medverka vid framställning av studiematerial för cirkelverksamhet i de lokala grupperna/föreningarna
 • att vara årsmötets verkställande organ

 

4                                 Medlemskap

Medlemskap i riksföreningen beviljas:

lokal grupp/förening, som arbetar inom riksföreningens syfte och mål.

 

5                                 Ekonomi

 

Lokal förening erlägger årsavgift, som fastställes av årsmötet. Lokal grupp erlägger ingen årsgift.

 

Föreningen välkomnar ekonomiska bidrag från enskilda, företag organisationer eller andra som vill stödja verksamheten.

 

6                                 Föreningsmöten

Föreningen skall hålla minst två protokollförda möten per år, varav ett årsmöte.

 

Årsmötet skall hållas senast den 15 april. Kallelse sänds ut 4 fyra veckor innan. Till årsmötet inbjuds medlemmar som är registrerade i Riksföreningen.

 

Vid föreningsmöte äger varje medlem en röst.

 

Styrelsen består av ordförande samt ytterligare fyra ledamöter jämte minst en suppleant. Ordförande och samtliga ledamöter väljs av årsmötet. Mandattiden är ett år för ordförande, två år för ordinarie ledamot, samt ett år för suppleant.

 

Nyval/återval sker för halva antalet ordinarie ledamöter varje år. Styrelsen fördelar befattningar och arbetsuppgifter inom sig.

Styrelsen kan adjungera sakkunniga ledamöter för särskilda frågor. Följande ärenden behandlas på årsmötet:

 • val av mötesfunktionärer
 • justering av röstlängden
 • fastställande av dagordning
 • styrelsens redovisning av årets verksamhet och ekonomi
 • revisionsberättelse
 • fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • beslut om handlingsprogram
 • fråga om ekonomiska ersättningar
 • fastställande av budget
 • beslut om årsavgift
 • val av ordförande
 • val av övriga styrelseledamöter
 • val av revisorer
 • val av valberedning
 • behandling av övriga till årsmötet anmälda ärenden

 

7                                 Revision

Riksföreningens ekonomi, förvaltning och verksamhet revideras årligen av revisorer som valts på årsmötet. Revisionsberättelse och granskade handlingar lämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet för presentation på årsmötet.

8                                 Valberedning

 

Valberedning om tre personer väljs på årsmötet.

9                                 Stadgeändring

Beslut om ändring av stadgar fattas av ordinarie årsmöte, om frågan har tagits upp i inbjudan till årsmötet. Sådant beslut fattas av minst två tredjedels majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar. Beslutet skall även ange från vilken tidpunkt nya stadgar eller tillägg till stadgarna skall gälla.

 

 

10                              Upplösning av föreningen

Årsmötet beslutar om upplösning av riksföreningen, om omständigheterna så påkallar. Beslut tas med stöd av minst tre fjärdedels majoritet av de närvarande röstberättigade. Årsmötet beslutar om hur eventuella tillgångar skall fördelas.